(77) 5432 452(77) 442 50 07
ZAWSZE przy podpisaniu umowy na stałą współpracę, szkolenia podstawowe i okresowe dla pracowników realizujemy w cenie obsługi !!!

Wykaz wybranych norm

Kategorie :

NORMY DOTYCZĄCE ZAGROŻEŃ WYPADKOWYCH 

Nr normy PN

Tytuł normy PN

PN-ISO 7010:2006

Symbole graficzne - Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa - Znaki bezpieczeństwa stosowane w miejscach pracy i w obszarach użyteczności publicznej

PN-ISO 3864-1:2006

Symbole graficzne - Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa - Część 1: Zasady projektowania znaków bezpieczeństwa stosowanych w miejscach pracy i w obszarach użyteczności publicznej

PN-93/N-01256.03
z poprawkami:
PN-N-01256-3/A1:1997,
PN-93/N-01256.03/Az2:2001

Znaki bezpieczeństwa - Ochrona i higiena pracy

PN-EN 294:1994

Bezpieczeństwo maszyn - Odległości bezpieczeństwa uniemożliwiające sięganie kończynami górnymi do stref niebezpiecznych

PN-EN ISO 7731:2006 (U)

Ergonomia - Sygnały bezpieczeństwa dla obszarów publicznych i obszarów pracy - Dźwiękowe sygnały bezpieczeństwa

PN-EN ISO/IEC 17050-1:2005

Ocena zgodności - Deklaracja zgodności składana przez dostawcę - Część 1: Wymagania ogólne

PN-ISO 3864-1:2006

Symbole graficzne - Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa - Część 1: Zasady projektowania znaków bezpieczeństwa stosowanych w miejscach pracy i w obszarach użyteczności publicznej

PN-ISO 7010:2006

Symbole graficzne - Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa - Znaki bezpieczeństwa stosowane w miejscach pracy i w obszarach użyteczności publicznej

PN-ISO 9244:2002

Maszyny do robót ziemnych - Znaki bezpieczeństwa i piktogramy zagrożeń - Postanowienia ogólne

PN-ISO 11684:1998

Ciągniki, maszyny rolnicze i leśne, motonarzędzia - Znaki bezpieczeństwa i piktogramy zagrożeń - Postanowienia ogólne

PN-ISO 13200:2000

Dźwignice - Znaki bezpieczeństwa i piktogramy zagrożenia - Zasady ogólne

PN-88/E-08501

Urządzenia elektryczne - Tablice i znaki bezpieczeństwa

PN-92/N-01256.01

Znaki bezpieczeństwa - Ochrona przeciwpożarowa

PN-N-01256-4:1997

Znaki bezpieczeństwa - Techniczne środki przeciwpożarowe

PN-N-01256-5:1998

Znaki bezpieczeństwa - Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pożarowych

 

 NORMY DOTYCZĄCE ODZIEŻY ROBOCZEJ ORAZ ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ

 

Nr normy PN

Tytuł normy PN

Sprzęt ochronny układu oddechowego

PN-EN 136:2001/Ap1:2003

Sprzęt ochrony układu oddechowego - Maski - Wymagania, badanie, znakowanie

PN-EN 137:2001

Sprzęt ochrony układu oddechowego - Aparaty powietrzne butlowe ze sprężonym powietrzem - Wymagania, badanie, znakowanie

PN-EN 138:1997

Sprzęt ochrony układu oddechowego - Aparaty wężowe świeżego powietrza w połączeniu z maską, półmaską lub zespołem ustnika - Wymagania, badanie, znakowanie

PN-EN 14594:2005 (U)

Sprzęt ochrony układu oddechowego - Aparaty wężowe sprężonego powietrza o przepływie ciągłym - Wymagania, badanie, znakowanie

PN-EN 140:2001
z poprawką
PN-EN 140:2001/Ap1:2003

Sprzęt ochrony układu oddechowego - Półmaski i ćwierćmaski - Wymagania, badanie, znakowanie

PN-EN 14387:2006

Sprzęt ochrony układu oddechowego - Pochłaniacz(-e) i filtropochłaniacz(-e) - Wymagania, badanie, znakowanie

PN-EN 142:2005

Sprzęt ochrony układu oddechowego - Zespoły ustnika - Wymagania, badanie, znakowanie

PN-EN 143:2004
z poprawkami:
PN-EN 143:2004/A1:2006 (U)
PN-EN 143:2004/AC:2006

Sprzęt ochrony układu oddechowego - Filtry - Wymagania, badanie, znakowanie

PN-EN 145:2000
z poprawkami:
PN-EN 145:2000/A1:2002
PN-EN 145:2000/Ap1:2003

Sprzęt ochrony układu oddechowego - Aparaty regeneracyjne ze sprężonym tlenem lub mieszanką sprężonego tlenu z azotem - Wymagania, badanie, znakowanie

PN-EN 149:2004

Sprzęt ochrony układu oddechowego - Półmaski filtrujące do ochrony przed cząstkami - Wymagania, badanie, znakowanie

PN-EN 269:1999

Sprzęt ochrony układu oddechowego - Aparaty wężowe tłoczonego powietrza wyposażone w kaptur - Wymagania, badanie, znakowanie

PN-EN 13794:2005

Sprzęt ochrony układu oddechowego - Ucieczkowe aparaty regeneracyjne - Wymagania, badanie, znakowanie

PN-EN 402:2005

Sprzęt ochrony układu oddechowego - Ucieczkowe aparaty powietrzne butlowe ze sprężonym powietrzem z automatem oddechowym wyposażone w maskę lub zespół ustnika - Wymagania, badanie, znakowanie

PN-EN 403:2004 (U)

Ucieczkowy sprzęt ochrony układu oddechowego - Sprzęt oczyszczający wyposażony w kaptur, przeznaczony do użycia podczas pożaru - Wymagania, badanie, znakowanie

PN-EN 404:2005 (U)

Ucieczkowy sprzęt ochrony układu oddechowego - Ucieczkowe pochłaniacze tlenku węgla z zespołem ustnika

PN-EN 405:2005

Sprzęt ochrony układu oddechowego - Półmaski pochłaniające lub filtrująco-pochłaniające z zaworami - Wymagania, badanie, znakowanie

PN-EN 1146:2006 (U)

Sprzęt ochrony układu oddechowego - Ucieczkowe aparaty powietrzne butlowe z kapturem - Wymagania, badanie, znakowanie

PN-EN 1827:2004

Sprzęt ochrony układu oddechowego - Półmaski pochłaniające, filtrująco-pochłaniające lub filtrujące bez zaworów wdechowych z oddzielnymi elementami oczyszczającymi - Wymagania, badanie, znakowanie

PN-EN 12021:2002

Sprzęt ochrony układu oddechowego - Sprężone powietrze do aparatów oddechowych

PN-EN 12083:2000

Sprzęt ochrony układu oddechowego - Elementy oczyszczające z wężami oddechowymi - Filtry, pochłaniacze i filtropochłaniacze - Wymagania, badanie, znakowanie

PN-EN 12941:2002
z poprawką
PN-EN 12941:2002/A1:2006

Sprzęt ochrony układu oddechowego - Oczyszczający sprzęt z wymuszonym przepływem powietrza wyposażony w hełm lub kaptur - Wymagania, badanie, znakowanie

PN-EN 12942:2002
z poprawką
PN-EN 12942:2002/A1:2004

Sprzęt ochrony układu oddechowego - Oczyszczający sprzęt ze wspomaganiem przepływu powietrza wyposażony w maski, półmaski lub ćwierćmaski - Wymagania, badanie, znakowanie

Ochrona indywidualna oczu

PN-EN 166:2005

Ochrona indywidualna oczu - Wymagania

PN-EN 169:2005

Ochrona indywidualna oczu - Filtry spawalnicze i filtry dla technik pokrewnych - Wymagania dotyczące współczynnika przepuszczania i zalecane stosowanie

PN-EN 170:2005

Ochrona indywidualna oczu - Filtry chroniące przed nadfioletem - Wymagania dotyczące współczynnika przepuszczania i zalecane stosowanie

PN-EN 171:2005

Ochrona indywidualna oczu - Filtry chroniące przed podczerwienią - Wymagania dotyczące współczynnika przepuszczania i zalecane stosowanie

PN-EN 172:2000
z poprawkami:
PN-EN 172:2000/A1:2002
PN-EN 172:2000/A2:2002
PN-EN 172:2000/A2:2003

Ochrona indywidualna oczu - Filtry chroniące przed olśnieniem słonecznym, do zastosowań przemysłowych

PN-EN 175:1999

Ochrona indywidualna - środki ochrony oczu i twarzy stosowane podczas spawania i w procesach pokrewnych

PN-EN 207:2001
z poprawką
PN-EN 207:2001/A1:2005

Ochrona indywidualna oczu - Filtry i środki ochrony oczu chroniące przed promieniowaniem laserowym

PN-EN 208:2000
z poprawką
PN-EN 208:2000/A1:2005

Ochrona indywidualna oczu - środki ochrony oczu do prac przy justowaniu laserów i układów laserowych (środki ochrony oczu do justowania laserów)

PN-EN 1836:2006 (U)

Ochrona indywidualna oczu - Okulary i filtry chroniące przed olśnieniem słonecznym, do zastosowań ogólnych oraz filtry do prostej obserwacji słońca

PN-EN 1938:2002

Ochrona indywidualna oczu - Gogle dla użytkowników motocykli i motorowerów

PN-EN 13178:2003

Ochrona indywidualna oczu - Ochrona oczu dla użytkowników pojazdów śniegowych

Ochrona słuchu

PN-EN 352-1:2005

Ochronniki słuchu - Wymagania ogólne - Część 1: Nauszniki przeciwhałasowe

PN-EN 352-2:2005

Ochronniki słuchu - Wymagania ogólne - Część 2: Wkładki przeciwhałasowe

PN-EN 352-3:2005

Ochronniki słuchu - Wymagania ogólne - Część 3: Nauszniki przeciwhałasowe mocowane do przemysłowego hełmu ochronnego

PN-EN 352-4:2003
z poprawką
PN-EN 352-4:2003/A1:2006

Ochronniki słuchu - Wymagania bezpieczeństwa i badania - Część 4: Nauszniki przeciwhałasowe o regulowanym tłumieniu

PN-EN 458:2006

Ochronniki słuchu -- Zalecenia dotyczące doboru, użytkowania, konserwacji codziennej i okresowej -- Dokument przewodni

Odzież ochronna i robocza

PN-EN 340:2006

Odzież ochronna -- Wymagania ogólne

PN-EN 348:1994

Odzież ochronna - Metoda badań - Wyznaczanie odporności materiałów na działanie drobnych rozprysków stopionego metalu

PN-EN 373:1996

Odzież ochronna - Ocena odporności materiału na działanie rozprysków płynnego metalu

PN-EN 381-5:2000

Odzież ochronna dla użytkowników pilarek łańcuchowych przenośnych - Wymagania dotyczące ochron nóg

PN-EN 381-9:2001

Odzież ochronna dla użytkowników pilarek łańcuchowych przenośnych - Wymagania dotyczące getrów chroniących przed przecięciem piłą łańcuchową

PN-EN 14605:2005 (U)

Odzież chroniąca przed ciekłymi środkami chemicznymi - Wymagania dotyczące odzieży ochraniającej całe ciało lub jego poszczególne części, z połączeniami nieprzepuszczającymi cieczy w postaci płynnej (Typ 3) lub rozpylonej (Typ 4)

PN-EN 469:2006 (U)

Odzież ochronna dla strażaków - Wymagania dotyczące odzieży ochronnej przeznaczonej do akcji przeciwpożarowej

PN-EN 470-1:1999
z poprawką
PN-EN 470-1:1999/A1:2002

Odzież ochronna dla spawaczy i osób wykonujących zawody pokrewne - Wymagania

PN-EN 471:2005

Odzież ostrzegawcza o intensywnej widzialności do użytku profesjonalnego - Metody badania i wymagania

PN-EN 510:1996

Wymagania dla odzieży ochronnej stosowanej przy zagrożeniu wplątania się w ruchome części

PN-EN 531:1999

Odzież ochronna dla pracowników narażonych na działanie czynników gorących

PN-EN 1149-1:2006 (U)

Odzież ochronna - Właściwości elektrostatyczne - Część 1: Metoda badania do pomiaru rezystywności powierzchniowej

PN-EN 60895:2006

Prace pod napięciem - Ubiory przewodzące do stosowania przy nominalnych napięciach przemiennych do 800 kV i napięciach stałych do +- 600 kV

PN-EN 1486:2001

Odzież ochronna dla strażaków - Metody badania i wymagania dla odzieży odbijającej promieniowanie cieplne przeznaczonej do specjalnej akcji przeciwpożarowej

PN-P-04987:1998

Odzież ochronna - Tekstylia na odzież chroniącą przed kwasami i zasadami - Wymagania

PN-84/P-06762

Odzież ochronna - Stopnie jakości

PN-88/P-84669

Odzież robocza i ochronna - Pakowanie, przechowywanie i transport - Wymagania ogólne

PN-92/P-84681

Odzież ochronna dla pracowników atomistyki

PN-EN 61331-3:2002 (U)

Urządzenia ochrony przed diagnostycznym promieniowaniem rentgenowskim - Część 3: Odzież ochronna i przyrządy ochronne na gonady

PN-87/P-06751

Odzież robocza - Stopnie jakości

PN-89/P-84505.01

Odzież robocza - Fartuchy - Postanowienia ogólne

PN-89/P-84505.02

Odzież robocza - Fartuchy damskie

PN-89/P-84505.03

Odzież robocza - Fartuchy męskie

PN-89/P-84505.04

Odzież robocza - Fartuchy okrywające przód

PN-89/P-84505.05

Odzież robocza - Fartuchy-spódnice

PN-P-84525:1998

Odzież robocza - Ubrania robocze

PN-EN ISO 13998:2006

Odzież ochronna - Fartuchy, spodnie i kamizelki chroniące przed przecięciami i ukłuciami nożami ręcznymi

PN-92/P-84682

Odzież robocza dla pracowników atomistyki

PN-92/P-84683

Odzież robocza - Koszule męskie

PN-92/P-84684

Odzież robocza - Kombinezony

PN-EN 397:1997
z poprawką PN-EN 397:1997/A1:2002

Przemysłowe hełmy ochronne

PN-60/J-80005

Materiały i sprzęt ochronny przed promieniowaniem X i gamma - Fartuchy ochronne

Obuwie ochronne

PN-EN ISO 20344:2005 (U)

Środki ochrony indywidualnej - Metody badań dotyczące obuwia

PN-EN ISO 20345:2005 (U)

Środki ochrony indywidualnej - Obuwie bezpieczne

PN-EN ISO 20346:2005 (U)

Środki ochrony indywidualnej - Obuwie ochronne

PN-EN ISO 20347:2005 (U)

Środki ochrony indywidualnej - Obuwie zawodowe

PN-ISO 4643:1994

Obuwie formowane z tworzyw sztucznych - Buty z polichlorku winylu z podszewką i bez podszewki do użytku ogólnoprzemysłowego - Wymagania

PN-ISO 5423:1994

Obuwie formowane z tworzyw sztucznych - Buty poliuretanowe z podszewką i bez podszewki do użytku ogólnoprzemysłowego - Wymagania

PN-ISO 6110:1993

Obuwie całotworzywowe formowane - Obuwie przemysłowe z poli(chlorku winylu) podszewkowane lub niepodszewkowane odporne na działanie substancji chemicznych - Wymagania

PN-ISO 6112:1993

Obuwie całotworzywowe formowane - Obuwie przemysłowe z poli(chlorku winylu) podszewkowane lub niepodszewkowane ogólnego przeznaczenia odporne na działanie tłuszczów zwierzęcych i olejów roślinnych - Wymagania

PN-ISO 6910:1993

Obuwie całotworzywowe formowane - Obuwie przemysłowe poliuretanowe podszewkowane lub niepodszewkowane ogólnego przeznaczenia odporne na działanie tłuszczów zwierzęcych i olejów roślinnych -- Wymagania

PN-92/O-91061

Obuwie ochronne - Obuwie dla pracowników atomistyki

PN-92/O-91060

Obuwie robocze - Obuwie dla pracowników atomistyki

PN-EN 344-2:1999

Obuwie ochronne - Obuwie zabezpieczające palce stopy przed uderzeniem

PN-EN 61340-4-3:2002 (U)

Obuwie ochronne prądoprzewodzące

PN-88/O-91037

Obuwie ochronne - Metalowe ochrony palców stopy

PN-EN 345-2:1999

Obuwie ochronne - Ochrony śródstopia

PN-EN 12568:2002

Obuwie ochronne - Metody badania zabezpieczenia palców stopy przed uderzeniem

PN-EN 50321:2002

Obuwie elektroizolacyjne do prac przy instalacjach niskiego napięcia

PN-EN ISO 17249:2006

Obuwie bezpieczne odporne na przecięcie piłą łańcuchową

PN-ISO 2023:2000

Obuwie gumowe - Obuwie gumowe wulkanizowane z podszewką do użytku przemysłowego - Wymagania

PN-O-91064:1995

Obuwie filcowo-tworzywowe robocze

Ochrony rąk, rękawice

PN-92/P-84672

Ochrony rąk - Kryteria oceny wykonania

PN-92/P-84664

Ochrony rąk - Pakowanie, przechowywanie i transport

PN-P-84688:1998

Rękawice gumowe chroniące przed działaniem kwasów, ługów i soli - Wymagania i badania

PN-P-84690:1998

Rękawice chroniące przed działaniem olejów mineralnych - Wymagania i badania

PN-EN 374-1:2005

Rękawice chroniące przed substancjami chemicznymi i mikroorganizmami - Część 1: Terminologia i wymagania

PN-EN 381-7:2002

Odzież ochronna dla użytkowników pilarek łańcuchowych przenośnych - Część 7: Wymagania dla rękawic chroniących przed przecięciem piłą łańcuchową

PN-EN 388:2006

Rękawice chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi

PN-EN 407:2005 (U)

Rękawice chroniące przed zagrożeniami termicznymi (gorąco i/lub ogień)

PN-EN 420:2005

Rękawice ochronne - Wymagania ogólne i metody badań

PN-EN 421:2000

Rękawice ochronne przed promieniowaniem jonizującym i skażeniami promieniotwórczymi

PN-EN 511:2006 (U)

Rękawice chroniące przed zimnem

PN-EN 659:2006

Rękawice ochronne dla strażaków

PN-EN 1082-1:1999

Odzież ochronna - Rękawice i ochrony ramion chroniące przed przecięciami i ukłuciami nożami ręcznymi - Rękawice z plecionki pierścieni i ochrony ramion

PN-EN 1082-2:2002

Odzież ochronna - Rękawice i ochrony ramion chroniące przed przecięciami i ukłuciami nożami ręcznymi - Część 2: Rękawice i ochrony ramion wykonane z materiałów innych niż plecionka pierścieni

PN-EN 12477:2005
z poprawką
PN-EN 12477:2005/A1:2005 (U)

Rękawice ochronne dla spawaczy

PN-EN 60903:2006

Prace pod napięciem - Rękawice z materiału izolacyjnego

PN-EN 60903:2006

Prace pod napięciem - Rękawice z materiału izolacyjnego

Indywidualny sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości

PN-EN 341:1999

Indywidualny sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości - Urządzenia do opuszczania

PN-EN 353-1:2005

Środki ochrony indywidualnej chroniące przed upadkiem z wysokości - Część 1: Urządzenia samozaciskowe ze sztywną prowadnicą

PN-EN 353-2:2005

Środki ochrony indywidualnej chroniące przed upadkiem z wysokości - Część 2: Urządzenia samozaciskowe z giętką prowadnicą

PN-EN 354:2006

Środki ochrony indywidualnej chroniące przed upadkiem z wysokości - Linki bezpieczeństwa

PN-EN 355:2005

Środki ochrony indywidualnej chroniące przed upadkiem z wysokości - Amortyzatory

PN-EN 360:2005

Środki ochrony indywidualnej chroniące przed upadkiem z wysokości - Urządzenia samohamowne

PN-EN 361:2005

Środki ochrony indywidualnej chroniące przed upadkiem z wysokości - Szelki bezpieczeństwa

PN-EN 362:2006

Środki ochrony indywidualnej chroniące przed upadkiem z wysokości - Łączniki

PN-EN 363:2005

Środki ochrony indywidualnej chroniące przed upadkiem z wysokości - Systemy powstrzymywania spadania

PN-EN 365:2006

Środki ochrony indywidualnej chroniące przed upadkiem z wysokości - Ogólne wymagania dotyczące instrukcji użytkowania, konserwacji, badań okresowych, napraw, znakowania i pakowania

PN-EN 795:1999
z poprawkami:
PN-EN 795:1999/A1:2002 (U)
PN-EN 795:1999/A1:2003

Ochrona przed upadkiem z wysokości - Urządzenia kotwiczące - Wymaga

Widget Error

Pogoda nie dostpna
http://weather.yahooapis.com/forecastrss?p=PLXX0001&u=c

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w sposób dostosowany do Państwa indywidualnych potrzeb i preferencji, w celu emisji możliwie indywidualnie przygotowanej reklamy. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących przechowywania i uzyskiwania dostępu do cookies przy pomocy ustawień przeglądarki lub urządzenia końcowego, z których Państwo korzystacie.

Zamknij