(77) 5432 452(77) 442 50 07
ZAWSZE przy podpisaniu umowy na stałą współpracę, szkolenia podstawowe i okresowe dla pracowników realizujemy w cenie obsługi !!!

Wykaz wybranych aktów prawnych związanych z BHP

Przepisy ogólne

 • Kodeks pracy (ustawa z 26.6.1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94; ost. zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 221, poz. 1615)
 • Rozp. Min. Pracy i Polit. Socjal. z 26.9.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bhp (tj. Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650)

Kwalifikacje zawodowe i szkolenia

 • Rozporządzenie Min. Gosp. i Pracy z 27.7.2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 180, poz. 1860, zm. Dz.U. z 2005 r. Nr 116, poz. 972)
 • Rozporządzenie Min. Gosp., Pracy i Polityki Społ. z 28.4.2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. Nr 89, poz. 828, zm. Dz.U. z 2005 r. Nr 141 poz. 1189)
 • Rozp. Min. Gosp. z 18.7.2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz.U. Nr 79, poz. 849; zm. Dz.U. z 2003 r. Nr 50, poz. 426)
 • Rozp. Rady Ministrów z 18.1.2005 r. w sprawie stanowisk mających istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej oraz inspektorów ochrony radiologicznej (Dz.U. Nr 21, poz. 173)
 • Rozp. Min. Gosp. i Pracy z 4.7. 2005 r. w sprawie szkolenia i egzaminowania osób mających dostęp do materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz.U. Nr 135, poz. 1140)
 • Rozp. Min. Edukacji i Nauki z 3.2.2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz.U. Nr 31, poz. 216)
 • Rozp. Min. Edukacji i Nauki z 31.3.2006 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach: blacharz, blacharz samochodowy, koszykarz-plecionkarz, kucharz, mechanik pojazdów samochodowych, monter kadłubów okrętowych, technik bezpieczeństwa i higieny pracy, technik pożarnictwa, technik technologii wyrobów skórzanych i złotnik-jubiler (Dz.U. Nr 62, poz. 439)

Kobiety i pracownicy młodociani

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 10.9.1996 r. w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet (Dz.U. Nr 114, poz. 545; zm. Dz.U. z 2002 r. Nr 127, poz.1092)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 24.8.2004 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac (Dz.U. Nr 200, poz. 2047, zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 107 poz. 724)
 • Rozporządzenie Min. Pracy i Polit. Socjal. z 5.12.2002 r. w sprawie przypadków, w których wyjątkowo jest dopuszczalne zatrudnianie młodocianych, którzy nie ukończyli gimnazjum, osób niemających 16 lat, które ukończyły gimnazjum, oraz osób niemających 16 lat, które nie ukończyły gimnazjum (Dz.U. Nr 214, poz. 1808)

Czynniki szkodliwe dla zdrowia

 • Rozp. Min. Pracy i Polityki Społ. z 29.11.2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. Nr 217, poz. 1833, zm. Dz.U. z 2005 r. Nr 212, poz. 1796)
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z 6.6.2002 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów niektórych substancji w powietrzu, alarmowych poziomów niektórych substancji w powietrzu oraz marginesów tolerancji dla dopuszczalnych poziomów niektórych substancji (Dz.U. Nr 87, poz. 796)
 • Rozporządzenie Min. Zdr. z 1.12.2004 r. w sprawie substancji, preparatów, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy (Dz.U. Nr 280, poz. 2771, zm. Dz.U. z 2005 r. Nr 160, poz. 1356)
 • Rozp. Min. Zdr. z 30.12.2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 11, poz. 86)
 • Rozp. Min. Zdr. z 12.1.2005 r. w sprawie sposobu dokonywania oceny ryzyka dla zdrowia człowieka i dla środowiska stwarzanego przez substancje nowe (Dz.U. Nr 16, poz. 138)
 • Rozp. Min. Zdr. z 20.4.2005 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. Nr 73, poz. 645)
 • Rozp. Min. Zdr. z 22.4.2005 r. w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki (Dz.U. Nr 81, poz. 716)
 • Rozp. Min. Gosp. i Pracy z 5.8.2005 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na hałas lub drgania mechaniczne (Dz.U. Nr 157, poz. 1318

Choroby zawodowe

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 30.7.2002 r. w sprawie wykazu chorób zawodowych, szczegółowych zasad postępowania w sprawach zgłaszania podejrzenia, rozpoznawania i stwierdzania chorób zawodowych oraz podmiotów właściwych w tych sprawach (Dz.U. Nr 132, poz. 1115)
 • Rozporządzenie Min. Zdr. z 1.8.2002 r. w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób (Dz.U. Nr 132, poz. 1121)
 • Ustawa z 6.9.2001 r. o chorobach zakaźnych i zakażeniach (Dz.U. Nr 126, poz. 1384; ost. zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 220, poz. 1600)

Środki ochrony indywidualnej

 • Rozp. Min. Gosp. z 21.12.2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz.U. Nr 259, poz. 2173)

Prace wymagające szczególnej sprawności psychofizycznej

 • Rozporządzenie Min. Pracy i Polit. Socjal. z 28.5.1996 r. w sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej (Dz.U. Nr 62, poz. 287)
 • Rozporządzenie Min. Pracy i Polit. Socjal. z 28.5.1996 r. w sprawie rodzajów prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. Nr 62, poz. 288)

Materiały i substancje niebezpieczne

 • Ustawa z 11.1.2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz.U. Nr 11, poz. 84; ost. zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 171, poz. 1225)
 • Rozporządzenie Min. Gosp. Przestrz. i Budown. z 27.1.1994 r. w sprawie bhp przy stosowaniu środków chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków (Dz.U. Nr 21, poz. 73)
 • Rozporządzenie Min. Przem. i Handlu z 1.3.1995 r. w sprawie bhp przy produkcji, stosowaniu, magazynowaniu i transporcie wewnątrzzakładowym nadtlenków organicznych (Dz.U. Nr 37, poz. 181)
 • Rozporządzenie Min. Zdr. z 3.7.2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz.U. Nr 140, poz. 1171; zm. Dz.U. z 2005 r. Nr 2, poz. 8)
 • Rozp. Min. Zdr. z 17.1.2003 r. w sprawie informacji o preparatach niebezpiecznych, dla których nie jest wymagane dostarczenie karty charakterystyki (Dz.U. Nr 19, poz. 170)
 • Rozp. Min. Zdr. z 2.9.2003 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz.U. Nr 173, poz. 1679; zm. Dz.U. z 2004 r. Nr 260, poz. 2595)
 • Rozp. Min. Zdr. z 2.9.2003 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (Dz. U. Nr 171, poz. 1666; zm. Dz.U. z 2004 r. Nr 243, poz. 2440)
 • Rozp. Min. Gosp., Pracy i Polityki Społ. z 9.7.2003 r. w sprawie bhp przy produkcji, transporcie wewnątrzzakładowym oraz obrocie materiałów wybuchowych, w tym wyrobów pirotechnicznych (Dz.U. Nr 163, poz. 1577)
 • Rozp. Min. Przem. Ciężkiego, Komunikacji, Obrony Narodowej, Gosp. Komunalnej oraz Żeglugi z 29.9.1962 r. w sprawie bhp przy przechowywaniu i stosowaniu cyjanków do obróbki cieplnej metali (Dz.U. Nr 54, poz. 272)
 • Rozp. Ministrów Pracy i Opieki Społ. oraz Zdr. z 16.9.1953 r. w sprawie higieny pracy w zakładach stosujących przy produkcji rtęć i jej związki (Dz.U. Nr 46, poz. 228)
 • Rozp. Ministrów Pracy i Opieki Społ. oraz Zdr. z 11.8.1953 r. w sprawie bhp przy wytwarzaniu i przerobie arsenu i jego związków (Dz.U. Nr 48, poz. 236)
 • Rozp. Min. Gosp. i Pracy z 6.7.2005 r. w sprawie sposobu przechowywania materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego w tymczasowym magazynie (Dz.U. Nr 139, poz. 1166)
 • Rozp. Min. Gosp. z 9.4.2002 r. w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz.U. Nr 58, poz. 535, zm. Dz.U. 2006 r. Nr 30, poz. 208)

Inspekcje

 • Ustawa z 6.3.1981 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (t. jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1362, ost. zm. Dz.U. z 2005 r. Nr 167, poz. 1399)
 • Ustawa z 14.3.1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 90, poz. 575, ost. zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708)
 • Ustawa z 24.6.1983 r. o Społ. Inspekcji Pracy (Dz.U. Nr 35, poz. 163, ost. zm. Dz.U. z 2001 r. Nr 128, poz. 1405)

Maszyny, urządzenia

 • Ustawa z 21.12.2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122, poz. 1321; ost. zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 249, poz. 1832)
 • Rozp. Min. Gosp. z 20.12.2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn i elementów bezpieczeństwa (Dz.U. Nr 259, poz. 2170)
 • Rozp. Rady Ministrów z 16.7.2002 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz.U. Nr. 120, poz. 1021; ost. zm. Dz.U. z 2003 r. Nr 28, poz. 240)
 • Rozp. Min. Gosp., Pracy i Polit. Społ. z 29.10.2003 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego (Dz.U. Nr 193, poz. 1890)
 • Rozporządzenie Min. Gosp. z 27.4.2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz.U. Nr 40, poz. 470)
 • Rozporządzenie Min. Gosp. z 14.4.2000 r. w sprawie bhp przy obsłudze obrabiarek do drewna (Dz.U. Nr 36, poz. 409)
 • Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społ. oraz Zdr. z 19.3.1954 r. w sprawie bhp przy obsłudze przenośników (Dz.U. Nr 13, poz. 51)
 • Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społ. oraz Zdr. z 20.3.1954 r. w sprawie bhp przy obsłudze żurawi (Dz.U. Nr 15, poz. 58)
 • Rozporządzenie Min. Gosp. z 20.9.2001 r. w sprawie bhp podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. Nr 118, poz. 1263)
 • Rozporządzenie Min. Gosp. z 30.10.2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz.U. Nr 191, poz. 1596, zm. Dz.U. z 2003 r. Nr 178, poz. 1745)
 • Rozp. Min. Gosp. z 17.9.1999 r. w sprawie bhp przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. Nr 80, poz. 912)
 • Rozp. Min. Środowiska z 22.12. 2004 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz.U. Nr 283, poz. 2839)
 • Rozp. Min. Gosp. z 23.12.2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla prostych zbiorników ciśnieniowych (Dz.U. Nr 259, poz. 2171)
 • Rozp. Min. Gosp. z 15.12.2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz.U. Nr 259, poz. 2172)
 • Rozp. Min. Gosp. z 21.12.2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych (Dz.U. Nr 263, poz. 2200)
 • Rozp. Min. Gosp.z 22.12.2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (Dz.U. Nr 263, poz. 2203)

Profilaktyczne posiłki i napoje

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 28.5.1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (Dz.U. Nr 60, poz. 279)

Transport i magazynowanie

 • Rozporządzenie Min. Pracy i Polit. Społ. z 14.3.2000 r. w sprawie bhp przy ręcznych pracach transportowych (Dz.U. Nr 26, poz. 313, zm. Dz.U. z 2000 r. Nr 82, poz. 930)
 • Rozporządzenie Min. Gosp. z 10.5.2002 r. w sprawie bhp przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym (Dz.U. Nr 70, poz. 650; zm. Dz.U. z 2003 r. Nr 65, poz. 603)
  Wypadki przy pracy
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 28.7.1998 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a także zakresu informacji zamieszczanych w rejestrze wypadków przy pracy (Dz.U. Nr 115, poz. 744; ost. zm. Dz.U. z 2006 r., Nr 215, poz. 1582)
 • Rozporządzenie Min. Gosp. i Pracy z 16.9.2004 r. w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy (Dz.U. Nr 227, poz. 2298)
 • Rozporządzenie Min. Gosp. i Pracy z 8.12.2004 r. w sprawie statystycznej karty wypadku przy pracy (Dz.U. Nr 269, poz. 2672)
 • Ustawa z 30.10.2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. Nr 199, poz. 1673; ost zm. Dz.U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1366)
 • Ustawa z 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tj. Dz.U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74)
  Rozporządzenie Min. Pracy i Polit. Społ. z 24 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad oraz trybu uznawania zdarzenia za wypadek w drodze do pracy lub z pracy, sposobu jego dokumentowania, wzoru karty wypadku w drodze do pracy lub z pracy oraz terminu jej sporządzania (Dz.U. Nr 237, poz. 2015)
 • Rozporządzenie Min. Pracy i Polit. Społ. z 19 grudnia 2002 r. w sprawie trybu uznawania zdarzenia powstałego w okresie ubezpieczenia wypadkowego za wypadek przy pracy, kwalifikacji prawnej zdarzenia, wzoru karty wypadku i terminu jej sporządzenia (Dz.U. Nr 236, poz. 1992)
 • Rozporządzenie Min. Polityki Społ. z 28.4.2005 r. w sprawie sposobu i trybu zgłaszania wypadku przy pracy rolniczej oraz ustalania jego okoliczności i przyczyn (Dz.U. Nr 76, poz. 669)

Szkoły i placówki publiczne

 • Rozp. Min. Edukacji Narodowej i Sportu z 31.12.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69)
 • Rozp. Min. Edukacji Narod. z 11.3.1998 r. w sprawie przepisów bhp w szkołach wyższych (Dz.U. Nr 37, poz. 209)
 • Rozp. Min. Gosp. z 21.12.2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz.U. Nr 259, poz. 2173)
 • Rozporządzenie Min. Pracy i Polit. Społ. z 14.3.2000 r. w sprawie bhp przy ręcznych pracach transportowych (Dz.U. Nr 26, poz. 313, zm. Dz.U. z 2000 r. Nr 82, poz. 930)
 • Rozporządzenie Min. Gosp. z 10.5.2002 r. w sprawie bhp przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym (Dz.U. Nr 70, poz. 650; zm. Dz.U. z 2003 r. Nr 65, poz. 603)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 28.7.1998 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a także zakresu informacji zamieszczanych w rejestrze wypadków przy pracy (Dz.U. Nr 115, poz. 744; ost. zm. Dz.U. z 2006 r., Nr 215, poz. 1582)
 • Rozporządzenie Min. Gosp. i Pracy z 16.9.2004 r. w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy (Dz.U. Nr 227, poz. 2298)
 • Rozporządzenie Min. Gosp. i Pracy z 8.12.2004 r. w sprawie statystycznej karty wypadku przy pracy (Dz.U. Nr 269, poz. 2672)
 • Ustawa z 30.10.2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. Nr 199, poz. 1673; ost zm. Dz.U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1366)
 • Ustawa z 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tj. Dz.U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74)
 • Rozporządzenie Min. Pracy i Polit. Społ. z 24 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad oraz trybu uznawania zdarzenia za wypadek w drodze do pracy lub z pracy, sposobu jego dokumentowania, wzoru karty wypadku w drodze do pracy lub z pracy oraz terminu jej sporządzania (Dz.U. Nr 237, poz. 2015)
 • Rozporządzenie Min. Pracy i Polit. Społ. z 19 grudnia 2002 r. w sprawie trybu uznawania zdarzenia powstałego w okresie ubezpieczenia wypadkowego za wypadek przy pracy, kwalifikacji prawnej zdarzenia, wzoru karty wypadku i terminu jej sporządzenia (Dz.U. Nr 236, poz. 1992)
 • Rozporządzenie Min. Polityki Społ. z 28.4.2005 r. w sprawie sposobu i trybu zgłaszania wypadku przy pracy rolniczej oraz ustalania jego okoliczności i przyczyn (Dz.U. Nr 76, poz. 669)

Przeciwpożarowe

 • Ustawa z 24.8.1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229; ost. zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 191, poz. 1410)
 • Ustawa z 24.8.1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (tekst jedn. Dz.U. z 2006 r. Nr 96, poz. 667; ost. zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 104, poz. 711)
 • Rozporządzenie Min. Spraw Wewnętrznych i Administracji z 24.10.2005 r. w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną (Dz.U. Nr 225, poz. 1934).
 • Rozporządzenie Min. Spraw Wewn. i Admin. z 16.6.2003 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. Nr 121, poz. 1139)
 • Rozp. Min. Spraw Wewn. i Admin. z 21.4.2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 80, poz. 563)
 • Rozp. Min. Środowiska z 22.3.2006 r. w sprawie szczegółowych zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów (Dz.U. Nr 58, poz. 405, sprost. Dz.U. z 2006 r. Nr 82, poz. 573)
  Służba bhp
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 2.9.1997 r. w sprawie służby bhp (Dz.U. Nr 109, poz. 704, zm. Dz.U. z 2004 r Nr 246, poz. 2468)
 • Rozp. Rady Ministrów z 2.11.2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie służby bhp (Dz.U. Nr 246, poz. 2468; ost. zm. Dz.U. z 2005 r. Nr 117, poz. 986)

Przepisy branżowe

 • Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społ., Przem. Ciężkiego oraz Zdr. z 13.4.1951 r. w sprawie bezpieczeństwa pracy przy sprężarkach powietrznych (Dz.U. Nr 22, poz. 174)
 • Rozporządzenie Min. Gosp. z 6.9.1999 r. w sprawie bhp przy magazynowaniu, napełnianiu i rozprowadzaniu gazów płynnych (Dz.U. Nr 75, poz. 846, zm. Dz.U. z 2004 r. Nr 43 poz. 395)
 • Rozporządzenie Min. Gosp., Pracy i Polityki Społ. z 23.12.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji i magazynowaniu gazów, napełnianiu zbiorników gazami oraz używaniu i magazynowaniu karbidu (Dz.U. z 2004 r. Nr 7, poz. 59)
 • Rozporządzenie Min. Pracy i Polit. Socjal. z 1.12.1998 r. w sprawie bhp na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U. Nr 148, poz. 973)
 • Decyzja nr 278 Komendanta Głównego Policji z 22.7.2004 r. w sprawie zaopatrywania w okulary ochronne osób zatrudnionych do pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.Urz. KGP Nr 14, poz. 74)
 • Rozporządzenie Min. Gosp. z 30.12.1999 r. w sprawie bhp w odlewniach metali (Dz.U. z 2000 r. Nr 3, poz. 37)
 • Rozporządzenie Min. Gosp. z 30.12.1999 r. w sprawie bhp przy eliminowaniu przedmiotów niebezpiecznych, w tym wybuchowych, ze złomu metali (Dz.U. z 2000 r. Nr 3, poz. 36)
 • Rozporządzenie Min. Gosp. z 30.12.1999 r. w sprawie bhp przy produkcji i przetwarzaniu cynku oraz ołowiu (Dz.U. z 2000 r. Nr 3, poz. 38)
 • Rozporządzenie Min. Gosp. z 19.2.2002 r. w sprawie bhp przy produkcji szkła i wyrobów ze szkła (Dz.U. Nr 24, poz. 248)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12.23.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w komunikacji miejskiej oraz autobusowej komunikacji międzymiastowej (Dz.U. Nr 37, poz. 341, zm. Dz.U. z 2005 r. Nr 219, poz. 1866)
 • Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społ. oraz Zdr. z 2.6.1952 r. w sprawie bhp w kesonach (Dz.U. Nr 31, poz. 208)
 • Rozporządzenie Min. Gosp. z 30.5.2001 r. w sprawie bhp przy budowie i przebudowie oraz remoncie jednostek pływających (Dz.U. Nr 73, poz. 770)
 • Rozporządzenie Min. Gosp. Przestrz. i Budown. z 1.10.1993 r. w sprawie bhp w oczyszczalniach ścieków (Dz.U. Nr 96, poz. 438)
 • Rozporządzenie Min. Gosp. Przestrz. i Budown. z 1.10.1993 r. w sprawie bhp przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz.U. Nr 96, poz. 437)
 • Rozporządzenie Min. Gosp. z 29.5.2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji masy celulozowej, papieru i wyrobów z papieru (Dz.U. Nr 64, poz. 651)
 • Rozporządzenie Min. Gosp. z 27.4.2000 r. w sprawie bhp w pralniach i farbiarniach (Dz.U. Nr 40, poz. 469)
 • Rozporządzenie Min. Zdr. i Opieki Społ. z 30.6.1984 r. w sprawie bhp w poradniach i pracowniach stomatologicznych (Dz.U. Nr 37, poz. 197)
 • Rozporządzenie Ministrów: Pracy i Opieki Społ., Zdr. i Przem. z 26.3.1946 r. w sprawie higieny pracy w zakładach przemysłu włókienniczego (Dz.U. Nr 23, poz. 151)
 • Rozporządzenie Min. Przem. Chem. z 15.12.1960 r. w sprawie bhp w przemyśle włókien syntetycznych poliamidowych (Dz.U. z 1961 r. Nr 4, poz. 21)
 • Rozporządzenie Min. Przem. Chem. z 15.12.1960 r. w sprawie bhp w przemyśle włókien sztucznych wiskozowych (Dz.U. z 1961 r. Nr 4, poz. 22)
 • Rozporządzenie Min. Kultury i Sztuki z 28.4.1970 r. w sprawie bhp przy produkcji filmowej (Dz.U. Nr 12, poz. 113, zm. Dz.U. z 1993 r. Nr 50, poz. 229)
 • Rozporządzenie Min. Zdr. i Opieki Społ. z 10.4.1972 r. w sprawie bhp w zakładach anatomii patologicznej, w prosektoriach oraz w pracowniach histopatologicznych i histochemicznych (Dz.U. Nr 17, poz. 123)
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów i Ministrów Pracy i Opieki Społ. oraz Zdr. z 22.11.1951 r. w sprawie bhp w zakładach graficznych (Dz.U. Nr 65, poz. 447 zm. Dz.U. z 1952 r. Nr 41, poz. 285)
 • Rozporządzenie Min. Gosp. Komunalnej z 27.6.1960 r. w sprawie bhp w miejskich przedsiębiorstwach (zakładach) oczyszczania (Dz.U. Nr 38, poz. 228)
 • Rozporządzenie Min. Roln. z 4.2.1980 r. w sprawie bhp w rybactwie śródlądowym (Dz.U. Nr 6, poz. 17)
 • Rozporządzenie Min. Kultury i Sztuki z 2.9.1982 r. w sprawie bhp w instytucjach artystycznych (Dz.U. Nr 29, poz. 205)
 • Rozporządzenie Min. Handlu Wewn. i Usług z 21.3.1974 r. w sprawie bhp w zakładach produkujących świece oraz pasty do obuwia i podłóg (Dz.U. Nr 12, poz. 76)
 • Rozporządzenie Min. Handlu Wewn. i Usług z 3.06.1975 r. w sprawie bhp w zakładach produkujących wyroby szczotkarskie (Dz.U. Nr 21, poz. 117)
 • Rozporządzenie Przew. Komitetu Drobnej Wytwórczości z 21.3.1970 r. w sprawie bhp w zakładach przemysłu torfowego (Dz.U. Nr 9, poz. 75)
 • Rozporządzenie Min. Gosp. z 9.8.2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wyprawianiu skór surowych (Dz.U. Nr 92, poz. 1024)
 • Rozporządzenie Min. Przem. Spoż. i Skupu z 26.3.1973 r. w sprawie bhp w zakładach przemysłu tytoniowego (Dz.U. Nr 11, poz. 86)
 • Rozporządzenie Min. Gosp. z 15.10.2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji wyrobów gumowych (Dz.U. Nr 131, poz. 1462; ost. zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 230, poz. 1678)
 • Rozporządzenie Min. Gosp. z 19.2.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy procesach galwanotechnicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 192)
 • Rozporządzenie Min. Gosp., Pracy i Polityki Społ. z 14.1.2004 r. w sprawie bhp przy czyszczeniu powierzchni, malowaniu natryskowym i natryskiwaniu cieplnym (Dz.U. Nr 16, poz. 156)
 • Rozporządzenie Min. Gosp. z 7.6.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy przetwórstwie tworzyw sztucznych (Dz.U. Nr 81, poz. 735)
 • Rozporządzenie Min. Środowiska z 10.12.2003 r. w sprawie bhp w ogrodach zoologicznych (Dz.U.z 2004 r. Nr 4, poz. 26)
 • Rozporządzenie Min. Roln. i Rozwoju Wsi z 22.10.2003 r. w sprawie bhp w zakładach przemysłu koncentratów spożywczych (Dz.U. Nr 194, poz. 1899)
 • Rozporządzenie Min. Infrastruktury z 19.5.2004 r. w sprawie bhp przy wykonywaniu prac podwodnych (Dz.U. Nr 116, poz. 1210)
 • Rozporządzenie Min. Zdr. z 17.2.2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań sanitarnych, jakim powinny odpowiadać zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, tatuażu i odnowy biologicznej (Dz.U. Nr 31, poz. 273)
 • Rozporządzenie Min. Środowiska z 24.8.2006 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej (Dz.U. Nr 161, poz. 1141)

Budynki i pomieszczenia

 • Ustawa z 7.7.1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118; zm. Dz.U. 2006 Nr 170, poz. 1217)
 • Ustawa z 10.4.1997 r. Prawo energetyczne (tj. Dz.U. z 2006 r. Nr 89 poz. 625; zm. Dz.U. 2006 Nr 170, poz. 1217)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12.4.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690; zm. Dz.U. z 2004 r. Nr 109 poz. 1156)
 • Rozporządzenie Min. Pracy i Polit. Socjal. z 29.5.1996 r. w sprawie uprawnień rzeczoznawców do spraw bhp, zasad opiniowania projektów obiektów budowlanych, w których przewiduje się pomieszczenia pracy, oraz trybu powoływania członków Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatów na Rzeczoznawców (Dz.U. Nr 62, poz. 290)
 • Rozporządzenie Min. Gosp. z 21.11.2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 243, poz. 2063)
 • Rozporządzenie Min. Zdr. z 15.3.2006 r. w sprawie wymagań technicznych i sanitarnych dla pomieszczeń, w których można wykonywać praktykę pielęgniarek i położnych, oraz wymagań, jakim powinny odpowiadać urządzenia i sprzęt medyczny umożliwiający udzielanie świadczeń zdrowotnych (Dz.U. Nr 56, poz. 397).
 • Rozp. Min. Zdr. z 10.11.2006 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 213, poz. 1568)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 30.7.2002 r. w sprawie wykazu chorób zawodowych, szczegółowych zasad postępowania w sprawach zgłaszania podejrzenia, rozpoznawania i stwierdzania chorób zawodowych oraz podmiotów właściwych w tych sprawach (Dz.U. Nr 132, poz. 1115)
 • Rozporządzenie Min. Zdr. z 1.8.2002 r. w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób (Dz.U. Nr 132, poz. 1121)
 • Ustawa z 6.9.2001 r. o chorobach zakaźnych i zakażeniach (Dz.U. Nr 126, poz. 1384; ost. zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 220, poz. 1600)
 • Rozp. Min. Pracy i Polityki Społ. z 29.11.2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. Nr 217, poz. 1833, zm. Dz.U. z 2005 r. Nr 212, poz. 1796)
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z 6.6.2002 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów niektórych substancji w powietrzu, alarmowych poziomów niektórych substancji w powietrzu oraz marginesów tolerancji dla dopuszczalnych poziomów niektórych substancji (Dz.U. Nr 87, poz. 796)
 • Rozporządzenie Min. Zdr. z 1.12.2004 r. w sprawie substancji, preparatów, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy (Dz.U. Nr 280, poz. 2771, zm. Dz.U. z 2005 r. Nr 160, poz. 1356)
 • Rozp. Min. Zdr. z 30.12.2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 11, poz. 86)
 • Rozp. Min. Zdr. z 12.1.2005 r. w sprawie sposobu dokonywania oceny ryzyka dla zdrowia człowieka i dla środowiska stwarzanego przez substancje nowe (Dz.U. Nr 16, poz. 138)
 • Rozp. Min. Zdr. z 20.4.2005 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. Nr 73, poz. 645)
 • Rozp. Min. Zdr. z 22.4.2005 r. w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki (Dz.U. Nr 81, poz. 716)
 • Ustawa z 6.3.1981 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (t. jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1362, ost. zm. Dz.U. z 2005 r. Nr 167, poz. 1399)
 • Ustawa z 14.3.1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 90, poz. 575, ost. zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708)
 • Ustawa z 24.6.1983 r. o Społ. Inspekcji Pracy (Dz.U. Nr 35, poz. 163, ost. zm. Dz.U. z 2001 r. Nr 128, poz. 1405)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 10.9.1996 r. w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet (Dz.U. Nr 114, poz. 545; zm. Dz.U. z 2002 r. Nr 127, poz.1092)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 24.8.2004 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac (Dz.U. Nr 200, poz. 2047, zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 107 poz. 724)
 • Rozporządzenie Min. Pracy i Polit. Socjal. z 5.12.2002 r. w sprawie przypadków, w których wyjątkowo jest dopuszczalne zatrudnianie młodocianych, którzy nie ukończyli gimnazjum, osób niemających 16 lat, które ukończyły gimnazjum, oraz osób niemających 16 lat, które nie ukończyły gimnazjum (Dz.U. Nr 214, poz. 1808)
 • Rozporządzenie Min. Gosp. i Pracy z 27.7.2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 180, poz. 1860, zm. Dz.U. z 2005 r. Nr 116, poz. 972)
 • Rozporządzenie Min. Gosp., Pracy i Polityki Społ. z 28.4.2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. Nr 89, poz. 828, zm. Dz.U. z 2005 r. Nr 141 poz. 1189)
 • Rozp. Min. Gosp. z 18.7.2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz.U. Nr 79, poz. 849; zm. Dz.U. z 2003 r. Nr 50, poz. 426)
 • Rozp. Rady Ministrów z 18.1.2005 r. w sprawie stanowisk mających istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej oraz inspektorów ochrony radiologicznej (Dz.U. Nr 21, poz. 173)
 • Rozp. Min. Gosp. i Pracy z 4.7. 2005 r. w sprawie szkolenia i egzaminowania osób mających dostęp do materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz.U. Nr 135, poz. 1140)
 • Rozp. Min. Edukacji i Nauki z 3.2.2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz.U. Nr 31, poz. 216)
 • Rozp. Min. Edukacji i Nauki z 31.3.2006 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach: blacharz, blacharz samochodowy, koszykarz-plecionkarz, kucharz, mechanik pojazdów samochodowych, monter kadłubów okrętowych, technik bezpieczeństwa i higieny pracy, technik pożarnictwa, technik technologii wyrobów skórzanych i złotnik-jubiler (Dz.U. Nr 62, poz. 439)
 • Ustawa z 21.12.2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122, poz. 1321; ost. zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 249, poz. 1832)
 • Rozp. Min. Gosp. z 20.12.2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn i elementów bezpieczeństwa (Dz.U. Nr 259, poz. 2170)
 • Rozp. Rady Ministrów z 16.7.2002 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz.U. Nr. 120, poz. 1021; ost. zm. Dz.U. z 2003 r. Nr 28, poz. 240)
 • Rozp. Min. Gosp., Pracy i Polit. Społ. z 29.10.2003 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego (Dz.U. Nr 193, poz. 1890)
 • Rozporządzenie Min. Gosp. z 27.4.2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz.U. Nr 40, poz. 470)
 • Rozporządzenie Min. Gosp. z 14.4.2000 r. w sprawie bhp przy obsłudze obrabiarek do drewna (Dz.U. Nr 36, poz. 409)
 • Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społ. oraz Zdr. z 19.3.1954 r. w sprawie bhp przy obsłudze przenośników (Dz.U. Nr 13, poz. 51)
 • Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społ. oraz Zdr. z 20.3.1954 r. w sprawie bhp przy obsłudze żurawi (Dz.U. Nr 15, poz. 58)
 • Rozporządzenie Min. Gosp. z 20.9.2001 r. w sprawie bhp podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. Nr 118, poz. 1263)
 • Rozporządzenie Min. Gosp. z 30.10.2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz.U. Nr 191, poz. 1596, zm. Dz.U. z 2003 r. Nr 178, poz. 1745)
 • Rozp. Min. Gosp. z 17.9.1999 r. w sprawie bhp przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. Nr 80, poz. 912)
 • Rozp. Min. Środowiska z 22.12. 2004 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz.U. Nr 283, poz. 2839)
 • Rozp. Min. Gosp. z 23.12.2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla prostych zbiorników ciśnieniowych (Dz.U. Nr 259, poz. 2171)
 • Rozp. Min. Gosp. z 15.12.2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz.U. Nr 259, poz. 2172)
 • Rozp. Min. Gosp. z 21.12.2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych (Dz.U. Nr 263, poz. 2200)
 • Rozp. Min. Gosp.z 22.12.2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (Dz.U. Nr 263, poz. 2203)
 • Ustawa z 11.1.2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz.U. Nr 11, poz. 84; ost. zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 171, poz. 1225)
 • Rozporządzenie Min. Gosp. Przestrz. i Budown. z 27.1.1994 r. w sprawie bhp przy stosowaniu środków chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków (Dz.U. Nr 21, poz. 73)
 • Rozporządzenie Min. Przem. i Handlu z 1.3.1995 r. w sprawie bhp przy produkcji, stosowaniu, magazynowaniu i transporcie wewnątrzzakładowym nadtlenków organicznych (Dz.U. Nr 37, poz. 181)
 • Rozporządzenie Min. Zdr. z 3.7.2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz.U. Nr 140, poz. 1171; zm. Dz.U. z 2005 r. Nr 2, poz. 8)
 • Rozp. Min. Zdr. z 17.1.2003 r. w sprawie informacji o preparatach niebezpiecznych, dla których nie jest wymagane dostarczenie karty charakterystyki (Dz.U. Nr 19, poz. 170)
 • Rozp. Min. Zdr. z 2.9.2003 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz.U. Nr 173, poz. 1679; zm. Dz.U. z 2004 r. Nr 260, poz. 2595)
 • Rozp. Min. Zdr. z 2.9.2003 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (Dz. U. Nr 171, poz. 1666; zm. Dz.U. z 2004 r. Nr 243, poz. 2440)
 • Rozp. Min. Gosp., Pracy i Polityki Społ. z 9.7.2003 r. w sprawie bhp przy produkcji, transporcie wewnątrzzakładowym oraz obrocie materiałów wybuchowych, w tym wyrobów pirotechnicznych (Dz.U. Nr 163, poz. 1577)
 • Rozp. Min. Przem. Ciężkiego, Komunikacji, Obrony Narodowej, Gosp. Komunalnej oraz Żeglugi z 29.9.1962 r. w sprawie bhp przy przechowywaniu i stosowaniu cyjanków do obróbki cieplnej metali (Dz.U. Nr 54, poz. 272)
 • Rozp. Ministrów Pracy i Opieki Społ. oraz Zdr. z 16.9.1953 r. w sprawie higieny pracy w zakładach stosujących przy produkcji rtęć i jej związki (Dz.U. Nr 46, poz. 228)
 • Rozp. Ministrów Pracy i Opieki Społ. oraz Zdr. z 11.8.1953 r. w sprawie bhp przy wytwarzaniu i przerobie arsenu i jego związków (Dz.U. Nr 48, poz. 236)
 • Rozp. Min. Gosp. i Pracy z 6.7.2005 r. w sprawie sposobu przechowywania materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego w tymczasowym magazynie (Dz.U. Nr 139, poz. 1166)
 • Rozp. Min. Gosp. z 9.4.2002 r. w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz.U. Nr 58, poz. 535, zm. Dz.U. 2006 r. Nr 30, poz. 208)
 • Rozporządzenie Min. Pracy i Polit. Socjal. z 28.5.1996 r. w sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej (Dz.U. Nr 62, poz. 287)
 • Rozporządzenie Min. Pracy i Polit. Socjal. z 28.5.1996 r. w sprawie rodzajów prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. Nr 62, poz. 288)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 28.5.1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (Dz.U. Nr 60, poz. 279)
 • Ustawa z 24.8.1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229; ost. zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 191, poz. 1410)
 • Ustawa z 24.8.1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (tekst jedn. Dz.U. z 2006 r. Nr 96, poz. 667; ost. zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 104, poz. 711)
 • Rozporządzenie Min. Spraw Wewnętrznych i Administracji z 24.10.2005 r. w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną (Dz.U. Nr 225, poz. 1934).
 • Rozporządzenie Min. Spraw Wewn. i Admin. z 16.6.2003 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. Nr 121, poz. 1139)
 • Rozp. Min. Spraw Wewn. i Admin. z 21.4.2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 80, poz. 563)
 • Rozp. Min. Środowiska z 22.3.2006 r. w sprawie szczegółowych zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów (Dz.U. Nr 58, poz. 405, sprost. Dz.U. z 2006 r. Nr 82, poz. 573)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 2.9.1997 r. w sprawie służby bhp (Dz.U. Nr 109, poz. 704, zm. Dz.U. z 2004 r Nr 246, poz. 2468)
 • Rozp. Rady Ministrów z 2.11.2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie służby bhp (Dz.U. Nr 246, poz. 2468; ost. zm. Dz.U. z 2005 r. Nr 117, poz. 986)

Widget Error

Pogoda nie dostpna
http://weather.yahooapis.com/forecastrss?p=PLXX0001&u=c

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w sposób dostosowany do Państwa indywidualnych potrzeb i preferencji, w celu emisji możliwie indywidualnie przygotowanej reklamy. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących przechowywania i uzyskiwania dostępu do cookies przy pomocy ustawień przeglądarki lub urządzenia końcowego, z których Państwo korzystacie.

Zamknij