(77) 5432 452(77) 442 50 07
ZAWSZE przy podpisaniu umowy na stałą współpracę, szkolenia podstawowe i okresowe dla pracowników realizujemy w cenie obsługi !!!

Procedura postępowania

I. ZAWIADOMIENIE O WYSTĄPIENIU WYPADKU

    Podstawa prawna:    Zawiadomienie o wypadku w drodze do pracy/z pracy* (w załączeniu)
    Dokument:    [2]*
    Ilość egz.:    min. 1
    Adresat:    dokumentacja pracodawcy

* [2] oznacza numer aktu prawnego ze spisu podstawowych aktów prawnych

Uwaga: Zawiadomienie o wypadku może być złożone przez poszkodowanego, członków rodziny lub świadków.  Dopuszczalna jest także forma ustna.

II. WYZNACZENIE OSOBY PRZEPROWADZAJĄCEJ DOCHODZENIE POWYPADKOWE

Uwaga: Dochodzenie powypadkowe prowadzą conajmniej dwie osoby w tym jedna osoba będąca Społecznym Inspektorem Pracy lub przedstawiciel załogi w uzasadnionych przypadkach może byc to pracodawca.

III. USTALENIE OKOLICZNOŚCI, PRZYCZYN I SKUTKÓW WYPADKU

    Podstawa prawna:    [2]
    Dokumenty:    A. Oświadczenia świadka/poszkodowanego* (w załączeniu)
                          B. Zaświadczenie o czasowej niezdolności do pracy
                          C. Informacje i dowody od innych organów badających okoliczności i przyczyny wypadku
    Ilość egz.:    min. 2
Dokumentacja tego etapu stanowi załączniki do karty wypadku

Uwaga: W przypadku postępowania odszkodowawczego kopie oświadczeń powinny mieć potwierdzenia zgodności z oryginałem.

IV. SPORZĄDZENIE KARTY WYPADKU W DRODZE DO PRACY LUB Z PRACY

    Podstawa prawna:    [2]
    Dokument:    Karta wypadku w drodze do pracy lub z pracy (w załączeniu)
    Ilość egz.:    min. 2
    Adresaci:    – poszkodowany (za potwierdzeniem odbioru)
                     – dokumentacja powypadkowa pracodawcy

Uwagi:
   1. Jeżeli ze stanu faktycznego wynika, że:
    a)    wypadek nie może być uznany za wypadek w drodze do pracy lub z pracy, albo
    b)    wypadek nastąpił z powodu umyślnego lub wynikającego z rażącego niedbalstwa naruszenia przepisów o ochronie życia lub zdrowia, albo
    c)    do wypadku przyczynił się w sposób istotny sam pracownik będący w stanie nietrzeźwości – należy w ust. 9 karty wypadku podać krótkie uzasadnienie zajętego stanowiska.
    2.Jeżeli pracownik nie zgadza się z ustaleniami, o których mowa w ust. 9 karty wypadku – zakład pracy obowiązany jest przekazać sporządzoną kartę wypadku oddziałowi ZUS w celu zajęcia stanowiska.
    3. Jeżeli pracownik lub członkowie rodziny zmarłego/poszkodowanego występują do organu rentowego z wnioskiem o przyznanie jednorazowego odszkodowania lub renty inwalidzkiej z tytułu następstw wypadku w drodze do pracy lub
z pracy, zakład pracy obowiązany jest dołączyć do tego wniosku drugi egzemplarz sporządzonej karty wypadku wraz ze wszystkimi dowodami, na podstawie których kartę tę sporządził.
    4. Zakład pracy powinien udzielić pracownikowi, względnie członkom jego rodziny, niezbędnej pomocy w zebraniu dowodów stwierdzających fakt i okoliczności wypadku, zwłaszcza w razie ciężkiego uszkodzenia ciała lub śmierci pracownika.
W miarę potrzeby, zakład pracy powinien również przeprowadzić dodatkowe postępowanie wyjaśniające we własnym zakresie.
 
V. USTALENIE UPRAWNIEŃ DO ŚWIADCZEŃ Z TYTUŁU WYPADKU
 
    Podstawa prawna:    [1], [2], [3], [4]
    Dokumenty:    A. Zaświadczenie o stanie (pogorszeniu stanu) zdrowia (N–9) (w załączeniu)
                          B. Pismo do Inspektoratu ZUS z kompletem dokumentacji
    Ilość egz.:    min. 2
    Sporządza:     Pracodawca lub/i Poszkodowany
    Adresaci:    – właściwy terenowo organ ZUS

Uwagi:
    1.    Świadczenia przyznaje się na wniosek pracownika, a w razie śmierci poszkodowanego na wniosek uprawnionych do świadczeń członków rodziny.
    2.    Stopień uszczerbku na zdrowiu określa lekarz orzecznik ZUS właściwego dla miejsca zamieszkania poszkodowanego oddziału ZUS.
    3.    Po zakończeniu leczenia powypadkowego pracodawca kieruje poszkodowanego z zaświadczeniem (N–9) do zakładu służby zdrowia w celu określenia stanu zdrowia.
    4.    Na wniosek poszkodowanego pracodawca przekazuje do właściwego oddziału ZUS (według miejsca zamieszkania pracownika) pismo z następującymi załącznikami:
    a)    karta wypadku w drodze do pracy lub z pracy z załącznikami (patrz pkt III i IV) – jako oryginał,
    b)    zaświadczenie o stanie (pogorszeniu stanu) zdrowia poszkodowanego (N–9) – oryginał,
    c)    poświadczony odpis umowy o pracę (dotyczy jednostek gospodarki nieuspołecznionej),
    d)    imienne zaświadczenie o odprowadzaniu składki ZUS (z numerem NKP).
    5.    Wszystkie załączniki do karty wypadku, wyjaśniające przyczyny i okoliczności wypadku, przekazywane do ZUS powinny mieć potwierdzenia zgodności podpisów*. Do informacji i dowodów zebranych przez inne organy badające zdarzenie (np. przez policję) należy dołączyć wstępny protokół. Karta informacyjna pogotowia ratunkowego powinna określać datę i godzinę udzielenia pomocy.
    6.    Dokumentację do ZUS składa się w jednym egzemplarzu.

VI. PODSTAWA PRAWNA OKREŚLAJĄCA WIELKOŚĆ I RODZAJE ŚWIADCZEŃ 

[1]    Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.)
           – 100% wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy (art. 92 § 1 pkt 2).
[2]    Rozporządzenie MPiPS z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad oraz trybu uznawania zdarzenia za wypadek w drodze do pracy lub z pracy, sposobu jego dokumentowania, wzoru karty wypadku w drodze do pracy lub z pracy oraz terminu jej sporządzania (Dz.U. Nr 237, poz. 2015).
[3]    Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353 z późn. zm.)
        – renta z powodu niezdolności do pracy (art. 57 i 57a),
        – renta rodzinna (art. 65),
        – dodatki do emerytur i rent (art. 75 i 76),
        – zasiłek pogrzebowy (art. 77).
[4]    Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2005 r. Nr 31, poz. 267)
        – zasiłek chorobowy (art. 4–17).

* Dokumenty składane w postaci kserokopii powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem.

Widget Error

Pogoda nie dostpna
http://weather.yahooapis.com/forecastrss?p=PLXX0001&u=c

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w sposób dostosowany do Państwa indywidualnych potrzeb i preferencji, w celu emisji możliwie indywidualnie przygotowanej reklamy. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących przechowywania i uzyskiwania dostępu do cookies przy pomocy ustawień przeglądarki lub urządzenia końcowego, z których Państwo korzystacie.

Zamknij